emblem2.jpg (26143 bytes)

Föreningsfakta.

Styrelsen

Ordf. Kenneth Olofsson     070-970 81 42 airmobile_2@hotmail.com
Sekr. / Kassör Niklas Eliasson     070-855 15 89 niklas@belaxa.se
Auktionskommissarie Tobias Johnsson Östersjövägen 259 295 91 Bromölla 070-144 00 16 tobias@f1carstoday.net
Ledamot Kent Bengtsson     0431-441 075 kentb56@telia.com
Ledamot / ropare Bertil Nilsson     0451-835 65 bertil.nilsson@gamma.telenordia.se
Ledamot Roman Matus     072-322 75 22 rm88@live.se
Suppl. Erling Månsson        

       Stadgar

Valberedning
       Bernt Frisk

Auktionslista, auktionsredovisning
Tobias Johnsson

Mottagning auktionsobjekt / anbud / utskick av objekt efter auktion
Tobias Johnsson

Utskick av auktionslistor
Niklas Eliasson

Webbansvarig
Göran Olsson
goeranols@gmail.com

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Kristianstad är beläget i nordöstra delen av Sveriges sydligaste landskap, Skåne. Kristianstadsbygdens historia präglas i hög grad av den tid då Skåne tillhörde Danmark. Många minnesmärken har anknytning till denna tid. Inte minst staden Kristianstad som anlades av den danske kungen Christian IV. I bygden finns också en hel del som minner om tidiga bosättningar och tidig kultur. 

Kristianstadsortens Numismatiska Förening (KNF) har, enligt sina stadgar, "till ändamål att sammanföra intresserade personer till en numismatisk förening samt att väcka intresse för numismatik".

Kristianstadsortens Numismatiska Förening grundades 1966. Föreningen växte snabbt och blev snart en av landets största myntföreningar. 1981 noterades nära 1000 medlemmar. I dag 2019 har KNF omkring 150 medlemmar från hela Sverige men även från några av våra grannländer runt Östersjön.

Föreningen har arrangerat flera betydande auktioner. 1990 och 1991 såldes delarna  III och IV av Karl-Erik Schmitz enorma samling i Kristianstad. Delarna I och II hade förut sålts i Schweiz. Under senare år kan nämnas att 2005 hölls en stor och innehållsrik auktion när Ingemar Mauritzons samling gick under klubban. Till denna lilla redogörelse kan vi även lägga marsauktionen 2007. Här fanns mynt från många olika inlämnare detta gjorde innehållet och variationen till något utöver det vanliga. Nu kan vi även lägga oktoberauktionen 2008 till de mer betydelsefulla auktionerna i vår förening, vid denna uppnåddes 90.000:- för ett enskilt mynt, vilket var klubbrekord.

Sammanträde med auktion hålls den tredje torsdagen i de månader som man har föreningsmöte med auktion. Auktionerna brukar samla ca: 25-30 intresserade besökare samt 15-20 anbudsgivare. Varje gång säljs drygt 200 innehållsrika rop, målsättningen är dock att en auktionslista skall innehålla minst 200 rop.

I samband med att tillgången på bra samlarmynt minskade med början runt 2011/12 och större poster av silvermynt mer och mer tog plats har besöken vid föreningens auktioner minskat betydligt. Auktionsverksamheten har kunnat hållas uppe då många anbudsgivare varit flitiga budgivare på dessa objekt. Under senare år vi dock sett ett trendbrott och deltagarantalet vid föreningens auktioner växer i den takt som de riktiga samlarmynten återvänder.

Utställningar och föreläsningar ingår som en naturlig del av föreningsverksamheten.

 

Här följer några rapporter från de olika åren sammanfattade av Göran Olsson fd. ordf. numera hedersmedlem och ansvarig för hemsidan.

2012
Det har varit ett år då numismatiken fått stå tillbaka, eftersom främst stora silverposter har auktionerats ut. Detta främjar dock inte det numismatiska intresset.
Inför 2013 är det vår förhoppning att Kristianstad åter skall vara en plats dit man åker för att finna numismatiska objekt i högsta klass men även ett ställe för
inköp av både silverposter, sedlar, guld och allt annat som intresserar våra medlemmar. Det är bara vi som tillsammans kan forma vår klubb så jag använder en
liten mening som tillika är titeln på en bok "Det är ditt problem" (denna bok handlar om Litauenhjälpen och är skriven av dess grundare) men orden är gångbara
i många andra sammanhang inte minst i dagens föreningsliv, här måste alla hjälpas åt.

Tack alla som gjorde oktoberauktionen välbesökt och intressant. En auktion där man kunde se att intresset fortfarande är på topp bland våra medlemmar, många anbud på objekten och som sagt många
besökare. Nu måste dock alla medverka så att denna fina trend håller i sig in på det nya året som snart är här. 2013 året då Kristianstad åter skall vara en plats man åker till som numismatiker så redan
nu måste det lämnas in auktionsobjekt.

2013
Ett år då vi tvingades ställa in auktioner p.g.a. att det inte fanns objekt att sälja, ett år då antal besökare på våra träffar/auktioner minskade
, ett år då silverpriserna rasade. Även om silver-
priset rasade mot slutet av året så fanns det ett stort intresse både för köp och inlämning av dylika objekt i stor omfattning vid samtliga auktioner.
men 2013 var även ett år då anbuden från våra medlemmar fortfarande strömmade in som vanligt och vid flera auktioner så fanns det anbud på huvuddelen av objekten innan auktionen startade, men det var även året då osålda objekt vid vissa auktioner nådde en rekordnivå. Tyvärr fanns det objekt som inte gillades av våra medlemmar och dessa medför ett stort arbete och måste i framtiden utgå.
Sommaraktiviteten "Myntmässa i Olofström" blev som tidigare år en lysande framgång, flera nya försäljare och många besökare. Här bör dock göras mer för att fånga upp det stora intresse som finns
bland alla de som inte är föreningsanslutna.

2014
Ännu ett år då föreningen tappat ett stort antal medlemmar, men samtidigt ett år då vi enligt verksamhetsplanen kunnat hålla 6 föreningsmöten med auktion dock med ett begränsat utbud. Under året har utbudet av stora silverposter varit
genomgående vid alla auktionerna. Detta främjar dock inte det numismatiska intresset utan här efterlyses ett större utbud av andra objekt. Under året var det fortfarande ett stort antal medlemmar som utnyttjade möjligheten att skicka
in anbud. Antal besökare har varit lågt vid föreningens auktioner, allt för lågt i förhållande till medlemsantalet i föreningen. Tyvärr har det lämnats in allt för många objekt som inte gillas av våra medlemmar, antalet returmynt har varit allt för stort.
Föreningens sommaraktivitet "Myntmässa i Olofström" var i likhet med föregående år en stor framgång med många besökare och flera nya försäljare var på plats. Här bör dock till kommande år göras mer för att locka nya samlare.


2015
Vid årsmötet avgick Göran Olsson efter 20 år som verksam inom styrelsen. Göran har under dessa år innehaft alla uppdrag utom sekreterarposten, samt under många år även svarat för anbudsmottagning, utskick av auktionsobjekt, hållit koll på medlemmar och en hel del andra löpande arbetsuppgifter. De senaste åren har Göran varit föreningens kassör. Han avtackades och utnämndes till "Hedersmedlem".
Mötet hade inte lockat så mycket deltagare vilket var en besvikelse.
Föreningen kommer att utgå ifrån att hålla 6 föreningsmöten med auktion. I samband med dessa skall strävan vara att anordna någon form av aktivitet utöver själva mötet och auktionen.
Inlämningar måste komma in i god tid så att auktionslistor kan "byggas" med så stort urval som möjligt. Fler måste lämna in objekt.
Medlemmar bör även visa ett större intresse genom att besöka föreningens träffar/auktioner och gärna då bjuda med någon intresserad. Man bör även vara aktiv med att vilja berätta
om och visa upp olika typer av mynt/sedlar eller annat som kan intressera medlemmar. Utställningar och föredrag måste åter bli ett naturligt inslag i föreningens verksamhet.
2015 måste föreningen genom sina medlemmar ta nya tag mot ett framtida 50-års firande 2016 som närmar sig med stormsteg.
Myntmässa i Olofström var sommarens stora begivenhet och hade många försäljare och besökare.  Det fanns utställningar och andra kringaktiviteter.
Föreningens ekonomi är fortfarande stark, tyvärr var 2015 ännu ett år i raden då man tappade medlemmar i samma omfattning som de närmast tidigare 5-6 åren, ca: 20.

2016
Verksamhetsåret startade med årsmöte och auktion den 19 februari. På årsmötes valdes Tobias Johnsson till ny föreningsordförande. En del förändringar beslutades vad gäller provision och medlemsavgift för 2017. Man beslöt dock att ändringarna
vad gäller provision skall gälla omgående och således blir detta vid auktionen i april. Mötet hade dock inte samlat så många som man önskar, utan man fick vid auktionen förlita sig på alla de som lämnat in anbud, som i samband med denna auktion
var många. Glädjande var att föreningen redan vid första mötet kunder räkna in flera nya medlemmar. Tillgången på auktionsobjekt är fortfarande i underkant, man hoppas att förändringarna i provisionen skall påverka inlämningen positivt, det kommer
att bli billigare att sälja, max provision på 150 kr. / rop kommer dock att kvarstå men uppnås först vid försäljningspris på strax under 5000 kr. Det kommer dock att märkas främst på låga försäljningspriser och startpriserna kan således läggas något lägre i framtiden. Det diskuterades även varför det lämnas in så få sedlar (svenska och utländska). Vi hoppas nu att inlämningar av objekt kan ta fart och att medlemsantalet kan växa.
Efter årsmötet var det auktion i april och under sommaren stod föreningen som arrangör för myntmässan i Olofström, vilken som vanligt var mycket välbesökt.
När vi nu har även haft septemberauktionen och endast jubileumsauktionen i november återstår av årets verksamhet kan man fortfarande se att inlämningarna är i underkant även om just denna auktion hade ett brett utbud, vilket påverkade antal besökare och antal anbud. Mötet gästades bl.a. av föreningens ryske medlem och i övrigt fanns ett stort antal medlemmar på plats. Glädjande är också att en del nya medlemmar under sommaren kunnat räknas in.

Jubilemumsåret 2016 (1966-2016) avslutades den 17 november med att föreningen firade sina 50 år. Nästan 50 medlemmar hade anmält sig till denna kväll. Bland besökarna fanns såväl de som var med de första gångerna som t.ex. Göte Norén med medlemsnummer 5 men även flera andra med låga medlemsnummer och således med många år i föreningen. Glädjande var även att se de som för första gången besökte vår förening, att fler yngre söker sig till föreningen kan vi alla glädjas åt, det finns en god återväxt. Under året har många nya medlemmar sökt sig till vår förening bara inför denna kväll kunde vi hälsa 11 nya medlemmar välkomna flera av dem fanns med i lokalen. Denna kväll inleddes med att ordföranden hälsade alla närvarande välkomna till kvällens sammankomst. Det var ett tag sedan man kunde hälsa så många välkomna till en träff i Kristianstad.
Därefter överlämnades ordet till en av föreningens medlemmar Claes Ruderstam som höll ett mycket intressant och lärorikt föredrag om Skånska kriget med tonvikt på året 1676,  Kristianstad och numismatik. Det fanns även tillfälle att ta del av några av föredragshållarens fantastiska objekt från egen samling med anknytning just till denna tid i vår historia. Årtalet 1966 året som föreningen bildades berördes också på ett intressant vis då flera av de närvarande inte ens var födda vid denna tidpunkt fick man ett bra perspektiv på att numismatik är till för alla åldrar.
Därefter övergick kvällen till auktion, en numismatisk auktion med över 300 objekt som fick många att tänka på föreningens storhetstid med fina objekt i guld, silver, koppar, sedlar och en hel del annat fanns på de olika borden. Flera objekt klubbades bort för priser långt över 1000 kr/st , det fanns även objekt som passerade 10.000 kr med råge och en slutsumma som stannade på en bra bit över 300.000 kr. Ett stort tack till alla de som lämnat in objekt utan era fantastiska inlämningar hade vi inte denna kväll haft så många nöjda och glada köpare. med uppehåll för smörgåstårta och samkväm efter halva auktionen fortsatte den långt in på sena kvällen även detta förde tankarna till förr då nästan alla auktioner varade långt in på kvällen.
Vi hoppas nu att inlämningar skall fortsätta och att nästa år 2017 skall bli ett år då många talar om och besöker vår förening i Kristianstad. Tack för ett fantastiskt år.

2017
Verksamhetsåret 2017 inleddes den 15 februari med årsmöte och auktion. Styrelsen och andra förtroendevalda fick förnyat förtroende. Man kunde konstatera från verksamhetsåret 2016 att den negativa trenden med medlemstapp nu var bruten och att föreningen under 2016 fick 18 nya medlemmar. Medlemsavgift och provision vid auktion blev oförändrat även under 2018. Ekonomin är fortsatt god och man kunde lägga ett överskott från 2016 till kassan. Mötet hade dock inte samlat så många medlemmar som man önskat. Vår förhoppning är att föreningen skall få fler medlemmar och att inlämningen av objekt till årets auktioner skall vara så stor att vi slipper ställa in föreningsmöten. Man kan även konstatera att många tar del av föreningens hemsida, inte bara medlemmar utan mynt och sedelintresserade från olika grupper på nätet och från andra klubbar både i Sverige och utlandet finner föreningen intressant.  KNF myntklubben i Kristianstad är en klubb i främsta ledet och med fler aktiva medlemmar tar vi åter täten i Sverige.

Den 16 mars ägde föreningens andra träff med auktion rum. En mycket innehållsrik auktion genomfördes, med många mynt i hög kval. Även äldre svenska sedlar fanns bland objekten. Mötet hade dock inte samlat så många som vi hade hoppats. Det fanns även vid denna auktion en ny medlem närvarande, vilket är mycket trevligt.
Som vanligt fanns det en stor mängd anbud inskickade till auktionen från våra medlemmar boende i Sverige, men även från medlemmar i Tyskland och Ryssland.
Det fanns även möjlighet att ta del av utländska sedlar och se ovikta sedlar från Indonesien från 1940-talet fram till de nya som för bara några veckor sedan kommit ut. Här var det som vanligt föreningens hedersmedlem Göran som visade. Han har samlat sedlar från alla länder i mer än 45 år. Han är även medlem i International Bank Note Society en världsorganisation med drygt 12000 medlemmar.

Den 20 apr ägde föreningens tredje träff med auktion rum. En välbesökt auktion med många fina objekt. Många mynt i mycket hög kval. Föreningen kunde även vid denna träff hälsa nya medlemmar välkomna. Många anbud hade också lämnats till denna auktion. Våra medlemmar i Tyskland och Ryssland var två av de flitigaste anbudslämnarna. Det fanns som vanligt möjlighet att titta på utländska sedlar som föreningens hedersmedlem Göran visade upp. Denna gång kunde man se Turkiska sedlar från 1914 och fram till 1970. många av de sedlar som visas upp av Göran håller mycket hög kval.

Den 18 maj avslutades vårens auktioner. Mötet var välbesökt och styrelsen informerade om den kommande Olofströmsmässan som i likhet med tidigare år förväntades bli välbesökt. Det fanns många anbud inlämnade och nästan alla objekt såldes vid auktionen.

Den 21 september välkomnade ordföranden till höstens första myntträff. Tyvärr var uppslutningen inte så stor denna gång. Det fanns en del som under sommaren besökt myntmässan i Olofström och de kunde bara säga att det varit en fantastiskt fin och givande lördag för mynt och sedelintresserade. Man såg redan fram mot nästa års mässa.

Den 19 oktober samlades drygt 25 personer till föreningsmöte/auktion. Efter en kort inledning av ordföranden som även vid detta tillfälle kunde presentera flera samlare som begärt att få vara med i föreningen. Därefter lämnades ordet över till auktionsroparen för kvällens auktion. Det fanns många fina objekt som lockat besökare och många anbudsgivare. Efter drygt 100 rop avbröt man för kvällens fika som var smörgåstårta läsk/öl och kaffe. Därefter återupptogs auktionen och när allt var
över hade det ropats ut objekt för drygt 133000 kr. Många nöjda samlare lämnade kvällens möte.
Göran en av föreningens hedersmedlemmar visade åter sedlar från sin samling, denna gång kunde man bl.a. ta del av en hel del helt nyutgivna sedlar från bl.a. England, Scotland, Madagascar, Polen, Canada och många fler länder. En del av dessa sedlar visas även här på hemsidans första blad då även med en lite informationstext. Man kunde efter denna auktion läsa på olika sociala medier att många var nöjda med besöket i Kristianstad.

Den 16 november ägde årets sista föreningsmöte med auktion rum. Tyvärr var det inte många besökare vid detta tillfälle, men det blev ändå en lyckad auktion. Som vanligt hade många medlemmar skickat in anbud. Det blev en hel del att skicka ut till
trogna anbudsgivare. Vår förhoppning är dock att det skall komma fler besökare till föreningsträffarna. Även vid detta tillfälle fanns det utländska sedlar att titta på, denna gång olika sedlar från Zimbabwe under Robert Mugabes tid vid makten. Bland
sedlarna fanns den sedel med högst valör som givits ut 100 000 000 000 000 ZWD.

2017 ett år med 7 föreningsträffar med auktion och sommaraktivitet i form av Myntmässa i Olofström. Flera nya samlare har blivit medlemmar i föreningen under året. Det har varit många fina mynt som under året klubbats bort. Föreningen efterlyser
dock fler inlämningar, gärna äldre svenska eller utländska samlarmynt, äldre sedlar såväl svenska som utländska i hög kval. Fler besökare vid föreningens träffar och ett större intresse för utställningar och information föredrag om mynt och sedlar.
 

2018
Årets verksamhet startade den 15 februari med årsmöte och auktion. Tyvärr gästades mötet endast av ett fåtal medlemmar. Styrelse och andra förtroendevalda fick förnyat förtroende. Inga ändringar i provision eller medlemsavgift för 2019 beslutades. Föreningen hade vid 2017 års slut 149 medlemmar och året hade visat en fortsatt positiv utveckling. En del nya medlemmar hade under året tillkommit. I samband med årsmötet hade hedersmedlem Göran Olsson ställt i ordning en utställning från egen samling och visade mynt och sedlar från Litauen med anledning av att Litauen firar 100 år på sin Nationaldag den 16 februari. Efter årsmötet övergick man till auktion och som vanligt fanns en hel del anbud och i pausen efter halva auktionen bjöds det på kaffe och tårta.

Årets andra föreningsträff ägde rum den 15 mars. Mötet hade samlat ett större antal medlemmar än årets första och det bjöds på en aktiv aktion då det även fanns ovanligt många anbud inskickade. Vid auktionen såldes även flera intressanta utländska
sedlar. Det fanns även ett stort antal koppar-, silvermynt och intresset för objekten var stort och endast ett litet antal objekt gick i retur. Flera tidigare medlemmar hade återkommit och sökt medlemskap men det fanns även några helt nya, vilket är glädjande för föreningens verksamhet. Vid mötet bjöds det som vanligt på kaffe och kaka efter halva auktionen. I likhet med tidigare träffar visade hedersmedlemmen Göran Olsson ett intressant urval av utländska sedlar, denna gång från Sovjetunionens första årtionden flera med motiv av Lenin men även några av de allra första från tidigt 1920-tal och för intresserade fanns även sedlar till försäljning.

Årets tredje föreningsmöte ägde rum den den 19 april. Vid mötet såldes en hel del fina mynt, sedlar och stora silverposter. Mötet hade dock inte samlat så många besökare, kanske det fina vårvädret som just dessa dagar slog till i Kristianstadstrakten som gjorde att man valde utomhusaktivitet i stället. Många och höga anbud hade däremot lämnats in i ett större antal än vanligt. Föreningen efterlyser fortfarande ett större urval av objekt när det gäller inlämningar. Alla som har något utöver det vanliga ta gärna kontakt med vår ordförande så kanske just era objekt kan säljas i Kristianstad. Vid föreningsmötet visades ett urval av sedlar från länderna i Oceanien, såsom Australien, Nya Zeeland, Nya Guinea samt öar och ögrupper i Stilla havet. 

Årets fjärde auktion var den 17 maj. Ett fantastiskt sommarväder präglade dagarna i mitten av maj. Detta visade sig även bland besökarna som vid denna auktion inte var så många. En hel del anbud hade som vanligt lämnats in. Vid föreningsmötet visades
utländska sedlar som vanligt av hedersmedlemmen Göran Olsson. Då intresset för dessa visningar inte väckt något större intresse de senaste åren bland besökarna var det troligen sista gången som denna punkt fanns med på föreningens möte.

Den 21 juli var det så dags för den 16:de Myntmässan i Olofström. En solig och varm dag, lockade dock 100-tals besökare, lokalen var fylld av utställare, säljare och representanter för KNF och en del andra myntklubbar i Skåne. Besökarna trivdes och
vid lunchtid var där nog som flest. Man kunde köpa, byta och säja objekt och när dagen gick mot sitt slut kunde de ansvariga i myntklubben än en gång konstatera att det varit en lyckad lördag och om allt går som tänkt kommer det även 2019 att vara myntmässa i Olofström. Även lokalpressen var på plats.

Hösten inleddes med föreningsmöte med auktion den 20 september. Fortfarande var det fantastiskt sommarväder denna torsdag och till mötet hade samlats drygt 20 personer. Efter det att ordförande hälsat alla välkomna övergick man snabbt till auktion. Liksom vid alla föreningens tidigare auktioner var det många anbud inskickade eftersom medlemmarna är spridda över hela landet och även i våra grannländer, mest aktiv genom anbud av dessa var föreningens medlem från Ryssland. men även till de som samlats i föreningslokalen blev det en hel del denna kväll att bära hem. Många fina svenska silvermynt, men även en hel del ryska mynt och stora silverposter fanns för de intresserade.

Efter en fantastisk fin höst var det så åter dags för myntträff i Kristianstad den 18 oktober. Till kvällens sammanträde och auktion hade kommit cirka 20 personer, flera nya medlemmar kunde hälsas välkomna till föreningen vilket var mycket glädjande.
Under kvällen såldes flera fina objekt och för första gången på länge fanns även ett stort utbud av utländska sedlar en del av dem verkligen attraktiva för sedelsamlare. Även denna gång visade hedersmedlemmen Göran Olsson upp en bricka av utländsla sedlar från egen samling. Denna gång var det helt nyutgivna sedlar från Syd Afrika med anledning a
v att det är 100 år sedan Nelson Mandela föddes som stack ut bland många andra. Under kvällen fanns även möjlighet att införskaffa en myntbok av Sven-Olof Källerholm om Karl XI:s 1 öre i silver 1661-1697.

Årets sista myntträff i Kristianstad ägde rum den 15 november. Mötet samlade dock inte fler än ca. 20 personer vilket är i underkant för livliga och intressanta auktioner. Även vid denna auktion i likhet med alla andra hade det inkommit många anbud vilket
gör att auktionerna ändå får ett visst liv. Vid auktionen såldes flera fina utländska sedlar, men även i likhet med tidigare auktioner svenska och utländska mynt. Föreningens hedersmedlem Göran Olsson valde vid detta tillfälle att inte visa några utländska sedlar vilket annars varit ett stående inslag under många år. Det har enligt Göran visat sig att intresset bland mötesdeltagarna i det närmaste varit obefintligt under de senaste två åren. Styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som under året lämnat in objekt till föreningens auktioner, tack även till alla köpare , mötesdeltagare och anbudsgivare. Föreningen har kunnat räkna in flera nya medlemmar under året vilket varit mycket positivt.

2019
Torsdagen den 21 februari 2019 var det så åter start för föreningens verksamhet som inleddes med årsmöte. Mötet hade samlat en hel del medlemmar, vilket var mycket glädjande. Ordföranden Tobias Johnsson hälsade välkomna och inledde årsmötet. Till att leda årsmötesförhandlingarna valdes Bertil Nilsson och till sekreterare Niklas Eliasson. Vid årsmötet godkändes allt rörande 2018-års verksamhet och allt kunde läggas till handlingarna. Därefter hade mötet att ta ställning till valberedningens förslag på hur den nya styrelsen skulle utformas. Till ny föreningsordförande valdes Kenneth Olofsson Kristianstad, i övrigt inga personförändringar inom styrelsen. Tidigare ordföranden Tobias Johnsson tar nu plats som ledamot med ansvar för auktioner vad avser mottagning av objekt, listor och utskick av auktionsobjekt. I övrigt inga förändringar inom förtroendevalda. I övrigt kan nämnas att det även inför 2020 blir oförändrade avgifter vad avser medlemsavgift och provision vid auktion för inlämnare. Föreningen kunde även hälsa ny medlem välkommen. Därefter kunde årsmötet avslutas och mötet övergick till auktion som årsmötet till ära hade ett digert utbud av både äldre och nyare svenska mynt, utländska mynt och sedlar i hög kvalité och en hel del annat. I pausen kunde man som vanligt ta del av Görans sedelvisning, njuta av fika och ta del av varandras intressen. Redan var det många som såg fram mot nästa föreningsträff som blir den 21 mars.

Torsdagen den 21 mars var det åter auktion i Kristianstad. För först gången kunde föreningens nyvalde ordförande Kenneth Olofsson hälsa mötesdeltagarna välkomna. Efter en kort inledning övergick verksamheten till auktion. En auktion med många fina objekt såväl svenska som utländska. Mötet hade samlat en stor skara medlemmar men fortfarande är besökandet i underkant, detta övervägs dock av det stora antal av anbud som inkommer. Liksom vid tidigare mötesträffar visade hedersmedlemmen Göran Olsson utländska sedlar som man kunde ta del av under fikapausen. Denna gång var det främst helt nya sedlar från Armenien och Venezuela men även en helt ny minnessedel från China samt några polymersedlar från Mexico som visades. För sedelsamlare fanns det även bland auktionsobjekten en stor mängd fina sedlar från olika länder.

Torsdagen den 18 april var det åter föreningsmöte med auktion. Mötet inföll på Skärtorsdagen, vilket gjorde att det var väldigt få deltagare i lokalen. Däremot som vanligt många medlemmar som skickat in anbud till auktionen. Få deltagare vid en auktion främjar inte intresset för numismatik eller auktionsverksamheten. Att besöka sin förening och deltaga aktivt borde vara en självklarhet för många fler. Som vanligt visade hedersmedlemen Göran Olsson utländska sedlar bl.a. "årets sedel 2018" och många fler bl.a Lettlands sista sedel från mellankrigstiden 5 Lati 1940 men även helt nya sedlar från såväl Libyen som Rwanda. Vid kvällen auktion fanns många fina objekt såväl mynt, sedlar och medaljer.

Torsdagen den 16 maj var det åter föreningsmöte med auktion. Cirka 20 medlemmar hade kommit till mötet i det fina vårvädret. Efter det att ordföranden öppnat kvällens möte övergick verksamheten till auktion. Även denna gång låg ett varierat utbud av objekt på borden, svenska och utländska samlarmynt i stor omfattning liksom många fina utländska sedlar och en mängd stora poster med silvermynt. Anbuden var som vanligt många. I pausen kunde man ta del av Görans sedlar som denna gång visade ett utbud av polymersedlar från världens alla hörn samtidigt som föreningen bjöd på fika, kaffe med glasstårta. Då detta var sista föreningsträffen före sommaruppehållet önskades en skön o trevlig sommar och alla välkomnades åter i september.

Torsdagen den 19 september var det åter dags för föreningsmöte med auktion efter ett långt sommaruppehåll, det första på många år utan Olofströmsmässa. Tyvärr var inte intresset så stort då endast cirka 20 personer var närvarande. För första gången på mycket länge fanns ett stort utbud av utländska sedlar med på auktionen som i övrigt innehöll såväl svenska som utländska mynt och stora silverposter. I pausen kunde man som vanligt ta del av Görans sedlar som denna gång bestod av helt nya sedel set från Aruba och Kenya samt äldre tyska sedlar. Intresset var inte så stort vilket är trist,  för detta inslag vid våra träffar visar en hobby som de senaste åren ökat mycket i Sverige. Göran en av våra hedersmedlemmar som visar har samlat sedlar i nästan 50 år och är själv mycket aktiv i att sprida denna hobby bland samlare runt om i Sverige och våra grannländer. Med sina kontakter runt om i världen inte minst i Litauen, Italien och Thailand kan utbudet göras mycket varierat. Inlämning av objekt har varit dåligt under sommaren så ordföranden meddelade att man ställt in oktoberauktionen och att nästa auktion är i november. Vill man bli medlem nu i höst och vara med vid novemberauktionen är man med även hela 2020, avgiften är 100 kr.

 Torsdagen den 21 november var vår sista mötesdag med auktion för i år. I likhet med tidigare träffar under året var intresset inte så stort, dock fanns i likhet med alla våra aktioner ett stort antal anbud inskickade. Många fina objekt auktionerades ut under
kvällen,
både äldre och nyare objekt såväl svenska som utländska. Det fanns även ett stort antal sedlar även här en blandning av svenskt och utländskt. Stora silverposter fanns också. Vår hedersmedlem Göran som under många år långt tillbaka har visat sedlar från världens alla hörn gjorde ett uppehåll eftersom intresset inte varit så stort bland besökarna vid tidigare auktioner detta år. Vi ser därför gärna att sedelintresserade blir medlemmar och kommer med vid våra träffar så kanske detta inslag återkommer vid 2020-års träffar. I pausen bjöds en försmak på julen då glögg lussekatt o pepparkaka serverades. Det blir nu ett uppehåll i verksamheten fram till årsmötet som äger rum i februari 2020. Under dessa månader ser vi gärna att du som är intresserad av mynt/sedlar blir medlem, lämnar in objekt till 2020-års första auktioner och kanske även förbereder någon visning eller föredrag till kommande träffar. Styrelsen tackar för ett trevligt och utvecklande år och hälsar gamla, som nya medlemmar välkomna igen när vi skriver 2020.

2020
Årsmötet den 20 februari samlade drygt 30 medlemmar, vilket var en stor ökning mot de senaste årens årsmöte. Årsmötes förhandlingarna leddes av föreningens ordförande
Kenneth Olofsson. Inga förändringar bland förtroendevalda utan omval på de som stod i tur att väljas om och övriga kvarstår under året. Inga förändringar i avgifter. Däremot beslutades att föreningens stadgar skall moderniseras främst vad som avser hur man informerar, gör betalningar och några andra små ändringar. Stadgarna skall därefter finnas på föreningens hemsida. Under kvällen bjöds smörgåstårta vilket var mycket uppskattat. Efter årsmötet övergick man till auktion, en auktion med ett stort och brett utbud av såväl svenska som utländska mynt och sedlar. I pausen kunde man som vanligt ta del av Görans sedelvisning, denna gång med ett stort utbud av nyutgivna sedlar från världens alla hörn. Styrelsen tackade för det stora deltagandet och framförde önskemål om fler inlämningar till kommande auktioner.

Föreningsmötet den 19 mars ägde rum när Corona virus Covid 19 tagit ett grepp om världen och även vårt eget land, där nu många bestämmelser påverkar olika verksamheter i samhället. Även vår verksamhet kan komma att påverkas mer än vid detta tillfälle där vi inte berördes av antal personer som var samlade, då nuvarande gräns var satt till 500, men man kunde märka att många av våra äldre medlemmar saknades vid mötet då man rekommenderat att äldre skall hålla sig hemma. Detta kommer kanske att påverka kommande möten/auktioner.
Vid marsmötet fanns ett stort utbud av objekt såväl svenskt och utländskt. Många fina och ovanliga utländska sedlar fanns men även både svenska och utländska mynt i hög kvalité. Mötet hade samlat ca 15 personer, anbuden var många kanske lite fler än vanligt, försäljningssumman blev hög och få returer var ett gott tecken på att det finns ett stort intresse för såväl svenskt som utländskt material.

Den 17 september kunde vi åter öppna upp för föreningsträff med auktion, dock hade alla att följa de regler som gäller för covid 19 och visa stor hänsyn. Mötet hade dock samlat nästan 25 deltagare och en hel del medlemmar hade lämnat anbud. Mötet inleddes med att ordföranden hälsade alla välkoma till höstens första träff. Det hade varit ett ovanligt långt uppehåll men ganska snart var auktionen igång och allt var nästan som vanligt. Det fanns ett stort utbud av svenska och utländska mynt samt en hel del mycket fina utländska sedlar. Efter halva auktionen gjordes ett uppehåll för enkel fika innan aktionen åter tog fart.

När hösten gjort sitt intåg var det åter dags för föreningsmöte med auktion, den15 oktober samlades drygt 20 personer för att deltaga vid kvällens auktion. Fortfarande råder begränsningar p.g.a. coronaläget, en del medlemmar saknades men som vanligt
hade en hel del lämnat anbud och var med i auktionen. Det fanns en hel del trevliga objekt såväl svenska som utländska mynt och en del mycket fina utländska sedlar. Efter halva auktionen gjordes som vanligt uppehåll för fika.
 

Verksamhetsåret avslutades med auktion den 19 november, fortfarande stora begränsningar p.g.a. rådande pandemi med covid19. Mötet hade dock samlat cirka 20 personer. Det fanns som vanligt ett stort utbud av auktionsobjekt, både svenskt och utländskt såväl mynt som sedlar. I halvtid bjöds glögg och lussekatt. Styrelsen vill framföra ett stort tack till medlemmar, inlämnare, köpare och till alla som under detta annorlunda år besökt våra träffar. Vi ser nu fram mot 2021 som vi hoppas skall bli ett år med mer numismatik och mindre av begränsningar i vår verksamhet. Därmed vill vi välkomna nya och gamla medlemmar till ett nytt verksamhetsår som startar med årsmöte i februari 2021.

2021
Efter ett långt uppehåll då begränsningar p.g.a. rådande pandemi med covid19 omöjliggjort föreningsaktiviteter så återstartade verksamheten den 16 september med årsmöte och auktion. En välbesökt tillställning som inramades av föredrag av Kent Bengtsson som talade om och visade de danska och norska mynten Hvid eller Vitten. En hel del mynt kunde man ta del av fint upplagda på brickor. Även Göran Olsson visade och då rör det sig som alltid om utländska sedlar, man kunde även ta del av den nya sedelkatalogen "Polymer 2021". Under året har flera av föreningens mest trogna medlemmar lämnat oss och de hedrades med en tyst minut. Reidar Andersson avtackades efter många år inom styrelsen och för allt arbete han lagt ner under alla år. Reidar var bl.a. en av de ledande krafterna under alla de år som föreningen arrangerade myntmässa i Olofström. Reidar utnämndes vid årsmötet till hedersmedlem. I övrigt beslöts att det mesta skulle vara oförändrat under 2022 såsom medlemsavgift och provision. Tyvärr har styrelsen idag vakanta poster, vilket vi hoppas kan rättas till vid kommande årsmöte. Efter årsmötet som leddes av ordf. Kenneth Olofsson följde sedvanlig auktion och i pausen bjöd föreningen på smörgåstårta vilket uppskattades mycket. Vi ser nu fram mot en trevlig och intressant samlarhöst.  Nästa möte skall vara i oktober.

Den 21 oktober var det åter en välbesökt myntträff med auktion. I likhet med tidigare träffar bjöd föreningen på enkel fika i pausen. Göran visade sedlar bl.a. helt nya sedlar från Surinam, Qatar och jubileumssedlar från Ukraina samt flera andra länder.
Tyvärr ser vi inte bland medlemmarna något större intresse för världens största hobby inom numismatiken, detta återspeglas även på priserna på de sedlar som säljs vid auktionerna. Här hoppas vi nu att sedelintresserade skall ansluta sig till föreningen
lämna in objekt men framförallt vara med och bjuda på de objekt som finns med vid auktionerna då detta är den mest växande verksamheten inom samlandet just nu i Sverige.
I november avslutar vi detta år, välkommen den 18 november.

Redan den 18 november efter tre myntträffar är samlaråret redan slut. Vi är glada att vi kunde genomföra dessa träffar under rådande omständigheter som även i år präglats av covid19. Årets sista träff hade lockat cirka 20 medlemmar som fick ta del av ett stort utbud av mynt sedlar och annat som gick under klubban. I pausen bjöds det på fika och man kunde ta del av de sedlar som vår hedersmedlem Göran visade upp. Denna gång en fin sedelserie från East Caribbean States i polymer med vackert motiv på EII. Även många andra sedlar visades såväl äldre från Ungern , Vietnam som helt nya från Honduras och Guatemala. En hel del sedlar kommer Göran att visa här på hemsidan under uppehållet fram till årsmötet, dessa finner ni under fliken där normalt auktionsobjekt visas. Med dessa tre möten under 2021 vill vi i styrelsen tacka alla som medverkade till att de kunde genomföras och nu arbetar vi vidare så att 2022 skall kunna bli ett intressant samlarår.
Önskar alla ett Gott Nytt år 2022.

2022
I skuggan av oroligheter i Europa efter Rysslands anfall på Ukraina så inledde förenings sin verksamhet 2022 med årsmöte och efterföljande auktion den 24 februari. Mötet hade samlat cirka 25 medlemmar. Årsmötet genomfördes utan några större förändringar utan samma styrelse sitter kvar. Ny som revisor blev Eva Olofsson. Avgifter inför 2023 blev oförändrade. Även vid detta årsmöte hade föreningen svårighet att fylla alla styrelseplatser så i likhet med tidigare år lämnades dessa vakanta.
Kassören meddelade att under 2021 hade flera medlemmar inte betalat avgift och uppmanade nu att för att få framtida listor och få vara med så skall avgiften för 2022 snarast betalas. Styrelsen meddelade även att man är i behov av objekt inför kommande auktioner. Efter årsmötet övergick mötet till auktion som hade många fina objekt att erbjuda. Många svenska mynt och utländska sedlar i hög kvalité fanns att bjuda på. Efter halva auktionslista blev det uppehåll och föreningen bjöd på fika och samtidigt kunde besökarna ta del av Görans sedlar som denna gång bl.a. innehöll OS-sedlar från Kina och en hel del andra både nyutgivna och andra sedlar. Det var även glädjande att se att nya medlemmar hade sökt sig till föreningen och även besökte dagens möte.

Föreningens andra föreningsträff för året ägde rum den 24 mars. Mötet hade samlat drygt 20 medlemmar. Då det inte fanns mycket att avhandla kunde man ganska snart övergå till kvällens auktion. En stor mängd fina objekt låg och väntade på nya ägare.
Det var såväl svenska som utländska mynt och en del utländska sedlar, många av objekt var i mycket hög kvalité. I pausen kunde man ta del av Görans sedlar, denna gång olika tyska sedlar efter 1948 såväl väst som öst i högsta kvalité. Intresset för sedlar
får inget genomslag i föreningen varken intresset för visningar eller de sedlar som säljs. Här efterlyser vi fler medlemmar med just detta intresse. Enligt Göran är detta just nu en verksamhet som växer i Sverige och borde även synas ute i de olika lokala
klubbarna. Varför inte då i vår klubb då det enligt Göran finns flera sedelsamlare runt om Kristianstad som dagligen deltar i olika aktiviteter på sociala medier när det gäller sedlar.

Så var det redan den 21 april och föreningen kunde hålla helt enligt planerna sin tredje föreningsträff med auktion. Mötet hade samlat cirka 20 deltagare. Det fanns ett stort utbud av mynt och även en hel del svenska sedlar att ta del av. Styrelsen informerade om att den 7 maj var det FriMynt i Helsingborg. I pausen bjöds i vanlig ordning på fika och deltagarna kunde för sista gången se Görans sedlar visas i lokalen i samband med föreningsmöte. Detta har varit ett stående inslag under de senaste 15 åren, men som Göran berättade har inte intresset för denna hobby ökat bland medlemmarna och då en del av de äldre sedelsamlarna inte längre kommer till föreningsträffarna så upphör detta inslag. Sedlar kommer under sommaruppehållet att visas på sidan för auktionsobjekt. Styrelsen meddelade att det går bra att lämna in auktionsobjekt under sommaruppehållet och önskade alla en trevlig och skön sommar.

Höstens verksamhet startade upp den 22 september med föreningsmöte med auktion.

Den 20 oktober var det höstens andra föreningsmöte med auktion, en välbesökt auktion.

Den 17 november avslutades verksamhetsåret med ett välbesökt föreningsmöte med auktion.

2023
Det numismatiska året 2023 inleddes den 16 februari med årsmöte och auktion. Årsmötet var välbesökt drygt 25 medlemmar var närvarande.
Ordföranden Kenneth Olofsson öppnade mötet. Olika företrädare för styrelsen lämnade rapporter om verksamhetsåret 2022 innan det lades till handlingarna. Man såg ljust på framtiden med ökat medlemsantal och något bättre tillgång på auktionsobjekt. Styrelsemedlemmar omvaldes till en ny period, ny i styrelsen blev Roman Matus. I övrigt inga förändringar bland förtroende valda. Efter årsmötesförhandlingarna tog årets första auktion vid. En auktion med stort och brett utbud av objekt. På fleras begäran visade Göran åter sedlar bl.a. sedlar från Ukrania "30th Anniversary of Independence Commemorative Issue". Tyvärr var inte intresset så stort vilket är trist då just denna del inom numismatiken ökar lavinartat även i Sverige. Inom sedelsamlandet sägs det vara världens största hobby. Föreningen hoppas på ett större intresse framöver.
I pausen bjöd som vanligt på fika. Redan var det många som såg fram mot nästa möte den 16 mars.

Den 16 mars var det nytt föreningsmöte i Kristianstad. Mötet var välbesökt, även några nya medlemmar hade sökt sig till kvällens möte med auktion. Medlemsantalet ökar långsamt men det tillkommer hela tiden någon ny medlem vilket är trevligt.
Man fick ta del av ett mycket innehållsrikt auktionsbord med många fina mynt både svenska och utländska bland sedlarna fanns många svenska sedlar både med * och i nummerföljd. De utländska hade en mycket hög standard de flesta från länder vid Persiska viken och för första gången sedan större mängder av utländska sedlar började komma med vid auktionerna så blev det pris på dessa objekt, vilket är glädjande inför framtiden då kanske fler vill lämna in objekt till auktion.
Alla ser nu fram mot nästa månad då det är FriMynt i Helsingborg och nytt föreningsmöte den 20 april.

Den 20 april var vi åter samlade till föreningsmöte med auktion. Ordf. kunde meddela att det även blir auktion i maj och att tillgången på objekt är god men uppmanade samtidigt att det behövs inlämningar till auktioner senare i år. Det låg ett välmatat
auktionsbord och väntade. Drygt 25 medlemmar hade kommit till kvällens möte med auktion en del helt nya vilket var glädjande. Innan auktionen startade berättade Göran lite om sedlar, han kunde meddela att "årets sedel 2022" eller som det heter när
medlemmar i organisationen International Bank Note Society utser “Bank Note of the Year Award 2022". För första gången var det Filippinerna som tog hem den ärofyllda titeln med sin första polymersedel 1000 Piso. Sedeln visades tillsammans med
en del andra sedlar. Man kan även se vinnaren på annan plats här på hemsidan. Även på auktionen förekom ett stort antal sedlar vilket är mycket trevligt då det vid våra träffar kommer fler och fler samlare med just den inriktningen.
Nu ser vi fram mot den 25 maj, då det åter är föreningsmöte med auktion.

Den 25 maj avslutades vårens aktiviteter med en välbesökt föreningsträff med auktion. Drygt 25 medlemmar hade mött upp. Ordföranden öppnade mötet informerade om numismatiska sammankomster under sommaren. Göran berättade om jubileumssedlar
från Polen som man kunde ta del av under fikapausen. Därefter övergick verksamheten till auktion, eftersom inlämning av objekt ökat betydligt fanns det ett stort och brett utbud av olika objekt såväl svenskt som utländskt.

Efter vårens sammankomster kunde man konstatera att medlemsantalet hade ökat, fler besökare vid träffarna och mer inlämnade objekt. Men fortfarande är inlämningarna i underkant och då främst äldre svenska mynt i hög kvalité. Även äldre sedlar såväl svenska som utländska är av stort intresse inför kommande auktioner. Inlämning av objekt kan ske under hela sommaruppehållet.
Styrelsen för KNF önskar alla en Trevlig och Skön sommar. Välkomna igen i september.

Den 21 september startades åter föreningen upp sin verksamhet med föreningsmöte och auktion. Denna mycket varma och soliga septemberdag hade vi åter fått njuta av en fin sensommardag. Detta vackra väder påverkade troligen besöksantalet som stannade på cirka 20 medlemmar som hade mött upp till höstens första möte. Ett stort utbud av mynt, sedlar medaljer och en del annat mötte besökarna. Efter ett kort föreningsmöte med bl.a. information om kommande myntmässa i Lund överlämnade man till auktion. I halvtid bjöd föreningen som vanligt på enkel fika. Inlämning av auktionsobjekt hade skett under sommaren, men fortfarande låg inlämningarna i underkant. Styrelsen såg dock positivt på kommande auktioner. Nästa tillfäller för auktion är den 19 oktober.

Den 19 oktober var det åter föreningsmöte med auktion. Mötesdeltagarna som uppgick till drygt 20 personer möttes av ett digert bord med varierat innehåll. Många fina såväl svenska som utländska mynt och även en del sedlar. Slutresultatet vid denna auktion blev en av de bättre under de senaste åren. Ett stort tack till inlämnare, anbudsgivare och alla som var med och bjöd på objekten i lokalen. Även om inlämningarna har varit större och mer regelbundna det senaste året så tog ordf. upp att föreningen
för att även i fortsättningen kunna hålla auktion med varierat innehåll så behövs fler inlämningar gärna större samlingar. I halvtid bjöds det i vanlig ordning på fika vilket uppskattas mycket. Nu återstår endast ett föreningsmöte med auktion 2023 så alla välkomnades till årsavslutningen den 16 november.

Den 16 november avslutades verksamhetsåret 2023 med en summering av året och ett varierar utbud av auktionsobjekt kunder erbjudas. Ett stort antal medlemmar hade kommit till detta föreningsmöte. Från styrelsens sida kunde man konstatera att det varit ett utvecklande år, flera nya medlemmar en del hade även under året besökt olika föreningsmöten. Det hade under året varit en mer regelbunden inlämning av auktionsobjekt även en del större samlingar. Men här tryckte man på att detta måste fortsätta och helst öka för att 2024 skall bli ett verksamhetsår som utvecklar den numismatiska verksamheten i vår förening. Vi vill tacka alla inlämnare, anbudsgivare, köpare i lokalen och alla besökare som varit närvarande vid våra mötet. Vi hoppas det varit ett lärorikt och inspirerande år för numismatiker och andra intresserade och önskar alla välkomna igen 2024 som vi inleder med årsmöte i februari.

Den 15 februari 2024 startades verksamhetsåret upp med årsmöte. Ord. Kenneth Olofsson öppnade och ledde årsmötet som hade samlat cirka 20 medlemmar. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet efter att hört verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisorernas berättelse. När det kom till punkten val av ledamöter så blev det omval för samtliga. Inga förändringar när det gäller medlemsavgift eller provision inför 2025. När samtliga punkter genomförts lades 2023 till handlingarna och ordf. överlämnade klubban och årets första auktion kunde inledas. I pausen bjöd föreningen på smörgåstårta vilket uppskattades mycket av medlemmarna. Det fanns vid auktionen ett stort och varierat utbud av svenska och utländska objekt, dock var en del priser satta för högt och bidrog till ett allt för stort antal returobjekt. Här bör inlämnare vara mer insatta i priser om de lämnar förslag eller låta de som gör listan ha mer fria händer. Tillgången på objekt inför kommande auktioner är god men det finns fortfarande önskemål om äldre svenska objekt i högre kvalité och gärna hela samlingar. Nu ser vi fram mot vårmånaderna och nästa auktion 28 mars.

Den 28 mars strax före Påsk var det åter föreningsträff med auktion. Ordf. öppnade mötet och hälsade drygt 20 medlemmar välkomna till kvällens möte med auktion samt informerade om en del kommande myntmässor. När inga fler frågor fanns lämnade han över klubban till auktion. Ett stort utbud av numismatiska objekt väntade på att få nya ägare. Det var ett av de största utbuden på länge så ett stort tack till alla inlämnare och till de som satt ihop denna auktion som när kvällen var slut hade uppnått en försäljningssumma på över 120.000 kr. Några nya medlemmar hade sökt sig till lokalen och som vanligt fanns ett stort antal anbud inskickade och i pausen fanns som vanligt fika.

Den 25 april avslutades vårens auktion med ett välmatat auktionsbord med ett stort utbud av numismatiska objekt. Mötet hade samlat drygt 25 medlemmar och ett stort antal anbud hade även lämnats in. Ordf. öppnade mötet och informerade om verksamheten därefter lämnades det över till auktion. I pausen fanns enkel fika och därefter fortsatte auktionen en bra bit in på kvällen. Nu väntar ett extra långt sommaruppehåll, men man lovade att höstens auktioner som startar i september skall vara mycket innehållsrika. Alla ser nu fram mot en skön sommar och kanske ett och annat marknadsbesök eller besök på någon myntmässa.

Den 19 september startar vi åter upp verksamheten.

         Tillbaka