emblem2.jpg (26143 bytes)

Föreningsfakta.

Styrelsen

 

Ordf. Tobias Johnsson Östersjövägen 259 295 91 Bromölla 070 144 00 16 tobias@f1carstoday.net
Sekr. / Kassör Niklas Eliasson     070-8551589 niklas.eliasson@belaxa.se
Ledamot Kent Bengtsson     0431-441075 kentb56@spray.se
Ledamot Reidar Andersson     0454-771079 reidar.olofstrom@gmail.com
Ledamot / ropare Bertil Nilsson     0451-83565 bertil.nilsson@gamma.telenordia.se
Suppl. Erling Månsson        

 

Valberedning
Bernt Frisk

Auktionslista, auktionsredovisning
Tobias Johnsson

Mottagning auktionsobjekt / anbud / utskick av objekt efter auktion
Tobias Johnsson

Utskick av auktionslistor
Niklas Eliasson

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Kristianstad är beläget i nordöstra delen av Sveriges sydligaste landskap, Skåne. Kristianstadsbygdens historia präglas i hög grad av den tid då Skåne tillhörde Danmark. Många minnesmärken har anknytning till denna tid. Inte minst staden Kristianstad som anlades av den danske kungen Christian IV. I bygden finns också en hel del som minner om tidiga bosättningar och tidig kultur. 

Kristianstadsortens Numismatiska Förening (KNF) har, enligt sina stadgar, "till ändamål att sammanföra intresserade personer till en numismatisk förening samt att väcka intresse för numismatik".

Kristianstadsortens Numismatiska Förening grundades 1966. Föreningen växte snabbt och blev snart en av landets största myntföreningar. 1981 noterades nära 1000 medlemmar. I dag 2017 har KNF omkring 150 medlemmar från hela Sverige men även från några av våra grannländer runt Östersjön.

Föreningen har arrangerat flera betydande auktioner. 1990 och 1991 såldes delarna  III och IV av Karl-Erik Schmitz enorma samling i Kristianstad. Delarna I och II hade förut sålts i Schweiz. Under senare år kan nämnas att 2005 hölls en stor och innehållsrik auktion när Ingemar Mauritzons samling gick under klubban. Till denna lilla redogörelse kan vi även lägga marsauktionen 2007. Här fanns mynt från många olika inlämnare detta gjorde innehållet och variationen till något utöver det vanliga. Nu kan vi även lägga oktoberauktionen 2008 till de mer betydelsefulla auktionerna i vår förening, vid denna uppnåddes 90.000:- för ett enskilt mynt, vilket var klubbrekord.

Sammanträde med auktion hålls den tredje torsdagen i de månader som man har föreningsmöte med auktion. Auktionerna brukar samla ca: 25-30 intresserade besökare samt 15-20 anbudsgivare. Varje gång säljs drygt 200 innehållsrika rop, målsättningen är dock att en auktionslista skall innehålla minst 200 rop.

I samband med att tillgången på bra samlarmynt minskade med början runt 2011/12 och större poster av silvermynt mer och mer tagit plats har besöken vid föreningens auktioner minskat betydligt. Auktionsverksamheten har kunnat hållas uppe då många anbudsgivare varit flitiga budgivare på dessa objekt.

Utställningar och föreläsningar ingår som en naturlig del av föreningsverksamheten.

 

Här följer några rapporter från de olika åren sammanfattade av Göran Olsson fd. ordf. numera hedersmedlem och ansvarig för hemsidan.

2012
Det har varit ett år då numismatiken fått stå tillbaka, eftersom främst stora silverposter har auktionerats ut. Detta främjar dock inte det numismatiska intresset.
Inför 2013 är det vår förhoppning att Kristianstad åter skall vara en plats dit man åker för att finna numismatiska objekt i högsta klass men även ett ställe för
inköp av både silverposter, sedlar, guld och allt annat som intresserar våra medlemmar. Det är bara vi som tillsammans kan forma vår klubb så jag använder en
liten mening som tillika är titeln på en bok "Det är ditt problem" (denna bok handlar om Litauenhjälpen och är skriven av dess grundare) men orden är gångbara
i många andra sammanhang inte minst i dagens föreningsliv, här måste alla hjälpas åt.

Tack alla som gjorde oktoberauktionen välbesökt och intressant. En auktion där man kunde se att intresset fortfarande är på topp bland våra medlemmar, många anbud på objekten och som sagt många
besökare. Nu måste dock alla medverka så att denna fina trend håller i sig in på det nya året som snart är här. 2013 året då Kristianstad åter skall vara en plats man åker till som numismatiker så redan
nu måste det lämnas in auktionsobjekt.

2013
Ett år då vi tvingades ställa in auktioner p.g.a. att det inte fanns objekt att sälja, ett år då antal besökare på våra träffar/auktioner minskade
, ett år då silverpriserna rasade. Även om silver-
priset rasade mot slutet av året så fanns det ett stort intresse både för köp och inlämning av dylika objekt i stor omfattning vid samtliga auktioner.
men 2013 var även ett år då anbuden från våra medlemmar fortfarande strömmade in som vanligt och vid flera auktioner så fanns det anbud på huvuddelen av objekten innan auktionen startade, men det var även året då osålda objekt vid vissa auktioner nådde en rekordnivå. Tyvärr fanns det objekt som inte gillades av våra medlemmar och dessa medför ett stort arbete och måste i framtiden utgå.
Sommaraktiviteten "Myntmässa i Olofström" blev som tidigare år en lysande framgång, flera nya försäljare och många besökare. Här bör dock göras mer för att fånga upp det stora intresse som finns
bland alla de som inte är föreningsanslutna.

2014
Ännu ett år då föreningen tappat ett stort antal medlemmar, men samtidigt ett år då vi enligt verksamhetsplanen kunnat hålla 6 föreningsmöten med auktion dock med ett begränsat utbud. Under året har utbudet av stora silverposter varit
genomgående vid alla auktionerna. Detta främjar dock inte det numismatiska intresset utan här efterlyses ett större utbud av andra objekt. Under året var det fortfarande ett stort antal medlemmar som utnyttjade möjligheten att skicka
in anbud. Antal besökare har varit lågt vid föreningens auktioner, allt för lågt i förhållande till medlemsantalet i föreningen. Tyvärr har det lämnats in allt för många objekt som inte gillas av våra medlemmar, antalet returmynt har varit allt för stort.
Föreningens sommaraktivitet "Myntmässa i Olofström" var i likhet med föregående år en stor framgång med många besökare och flera nya försäljare var på plats. Här bör dock till kommande år göras mer för att locka nya samlare.


2015
Vid årsmötet avgick Göran Olsson efter 20 år som verksam inom styrelsen. Göran har under dessa år innehaft alla uppdrag utom sekreterarposten, samt under många år även svarat för anbudsmottagning, utskick av auktionsobjekt, hållit koll på medlemmar och en hel del andra löpande arbetsuppgifter. De senaste åren har Göran varit föreningens kassör. Han avtackades och utnämndes till "Hedersmedlem".
Mötet hade inte lockat så mycket deltagare vilket var en besvikelse.
Föreningen kommer att utgå ifrån att hålla 6 föreningsmöten med auktion. I samband med dessa skall strävan vara att anordna någon form av aktivitet utöver själva mötet och auktionen.
Inlämningar måste komma in i god tid så att auktionslistor kan "byggas" med så stort urval som möjligt. Fler måste lämna in objekt.
Medlemmar bör även visa ett större intresse genom att besöka föreningens träffar/auktioner och gärna då bjuda med någon intresserad. Man bör även vara aktiv med att vilja berätta
om och visa upp olika typer av mynt/sedlar eller annat som kan intressera medlemmar. Utställningar och föredrag måste åter bli ett naturligt inslag i föreningens verksamhet.
2015 måste föreningen genom sina medlemmar ta nya tag mot ett framtida 50-års firande 2016 som närmar sig med stormsteg.
Myntmässa i Olofström var sommarens stora begivenhet och hade många försäljare och besökare.  Det fanns utställningar och andra kringaktiviteter.
Föreningens ekonomi är fortfarande stark, tyvärr var 2015 ännu ett år i raden då man tappade medlemmar i samma omfattning som de närmast tidigare 5-6 åren, ca: 20.

2016
Verksamhetsåret startade med årsmöte och auktion den 19 februari. På årsmötes valdes Tobias Johnsson till ny föreningsordförande. En del förändringar beslutades vad gäller provision och medlemsavgift för 2017. Man beslöt dock att ändringarna
vad gäller provision skall gälla omgående och således blir detta vid auktionen i april. Mötet hade dock inte samlat så många som man önskar, utan man fick vid auktionen förlita sig på alla de som lämnat in anbud, som i samband med denna auktion
var många. Glädjande var att föreningen redan vid första mötet kunder räkna in flera nya medlemmar. Tillgången på auktionsobjekt är fortfarande i underkant, man hoppas att förändringarna i provisionen skall påverka inlämningen positivt, det kommer
att bli billigare att sälja, max provision på 150 kr. / rop kommer dock att kvarstå men uppnås först vid försäljningspris på strax under 5000 kr. Det kommer dock att märkas främst på låga försäljningspriser och startpriserna kan således läggas något lägre i framtiden. Det diskuterades även varför det lämnas in så få sedlar (svenska och utländska). Vi hoppas nu att inlämningar av objekt kan ta fart och att medlemsantalet kan växa.
Efter årsmötet var det auktion i april och under sommaren stod föreningen som arrangör för myntmässan i Olofström, vilken som vanligt var mycket välbesökt.
När vi nu har även haft septemberauktionen och endast jubileumsauktionen i november återstår av årets verksamhet kan man fortfarande se att inlämningarna är i underkant även om just denna auktion hade ett brett utbud, vilket påverkade antal besökare och antal anbud. Mötet gästades bl.a. av föreningens ryske medlem och i övrigt fanns ett stort antal medlemmar på plats. Glädjande är också att en del nya medlemmar under sommaren kunnat räknas in.

Jubilemumsåret 2016 (1966-2016) avslutades den 17 november med att föreningen firade sina 50 år. Nästan 50 medlemmar hade anmält sig till denna kväll. Bland besökarna fanns såväl de som var med de första gångerna som t.ex. Göte Norén med medlemsnummer 5 men även flera andra med låga medlemsnummer och således med många år i föreningen. Glädjande var även att se de som för första gången besökte vår förening, att fler yngre söker sig till föreningen kan vi alla glädjas åt, det finns en god återväxt. Under året har många nya medlemmar sökt sig till vår förening bara inför denna kväll kunde vi hälsa 11 nya medlemmar välkomna flera av dem fanns med i lokalen. Denna kväll inleddes med att ordföranden hälsade alla närvarande välkomna till kvällens sammankomst. Det var ett tag sedan man kunde hälsa så många välkomna till en träff i Kristianstad.
Därefter överlämnades ordet till en av föreningens medlemmar Claes Ruderstam som höll ett mycket intressant och lärorikt föredrag om Skånska kriget med tonvikt på året 1676,  Kristianstad och numismatik. Det fanns även tillfälle att ta del av några av föredragshållarens fantastiska objekt från egen samling med anknytning just till denna tid i vår historia. Årtalet 1966 året som föreningen bildades berördes också på ett intressant vis då flera av de närvarande inte ens var födda vid denna tidpunkt fick man ett bra perspektiv på att numismatik är till för alla åldrar.
Därefter övergick kvällen till auktion, en numismatisk auktion med över 300 objekt som fick många att tänka på föreningens storhetstid med fina objekt i guld, silver, koppar, sedlar och en hel del annat fanns på de olika borden. Flera objekt klubbades bort för priser långt över 1000 kr/st , det fanns även objekt som passerade 10.000 kr med råge och en slutsumma som stannade på en bra bit över 300.000 kr. Ett stort tack till alla de som lämnat in objekt utan era fantastiska inlämningar hade vi inte denna kväll haft så många nöjda och glada köpare. med uppehåll för smörgåstårta och samkväm efter halva auktionen fortsatte den långt in på sena kvällen även detta förde tankarna till förr då nästan alla auktioner varade långt in på kvällen.
Vi hoppas nu att inlämningar skall fortsätta och att nästa år 2017 skall bli ett år då många talar om och besöker vår förening i Kristianstad. Tack för ett fantastiskt år.

2017
Verksamhetsåret 2017 inleddes den 15 februari med årsmöte och auktion. Styrelsen och andra förtroendevalda fick förnyat förtroende. Man kunde konstatera från verksamhetsåret 2016 att den negativa trenden med medlemstapp nu var bruten och att föreningen under 2016 fick 18 nya medlemmar. Medlemsavgift och provision vid auktion blev oförändrat även under 2018. Ekonomin är fortsatt god och man kunde lägga ett överskott från 2016 till kassan. Mötet hade dock inte samlat så många medlemmar som man önskat. Vår förhoppning är att föreningen skall få fler medlemmar och att inlämningen av objekt till årets auktioner skall vara så stor att vi slipper ställa in föreningsmöten. Man kan även konstatera att många tar del av föreningens hemsida, inte bara medlemmar utan mynt och sedelintresserade från olika grupper på nätet och från andra klubbar både i Sverige och utlandet finner föreningen intressant.  KNF myntklubben i Kristianstad är en klubb i främsta ledet och med fler aktiva medlemmar tar vi åter täten i Sverige.

Den 16 mars ägde föreningens andra träff med auktion rum. En mycket innehållsrik auktion genomfördes, med många mynt i hög kval. Även äldre svenska sedlar fanns bland objekten. Mötet hade dock inte samlat så många som vi hade hoppats. Det fanns även vid denna auktion en ny medlem närvarande, vilket är mycket trevligt.
Som vanligt fanns det en stor mängd anbud inskickade till auktionen från våra medlemmar boende i Sverige, men även från medlemmar i Tyskland och Ryssland.
Det fanns även möjlighet att ta del av utländska sedlar och se ovikta sedlar från Indonesien från 1940-talet fram till de nya som för bara några veckor sedan kommit ut. Här var det som vanligt föreningens hedersmedlem Göran som visade. Han har samlat sedlar från alla länder i mer än 45 år. Han är även medlem i International Bank Note Society en världsorganisation med drygt 12000 medlemmar.

Den 20 apr ägde föreningens tredje träff med auktion rum. En välbesökt auktion med många fina objekt. Många mynt i mycket hög kval. Föreningen kunde även vid denna träff hälsa nya medlemmar välkomna. Många anbud hade också lämnats till denna auktion. Våra medlemmar i Tyskland och Ryssland var två av de flitigaste anbudslämnarna. Det fanns som vanligt möjlighet att titta på utländska sedlar som föreningens hedersmedlem Göran visade upp. Denna gång kunde man se Turkiska sedlar från 1914 och fram till 1970. många av de sedlar som visas upp av Göran håller mycket hög kval.

Den 18 maj avslutades vårens auktioner. Mötet var välbesökt och styrelsen informerade om den kommande Olofströmsmässan som i likhet med tidigare år förväntades bli välbesökt. Det fanns många anbud inlämnade och nästan alla objekt såldes vid auktionen.

Den 21 september välkomnade ordföranden till höstens första myntträff. Tyvärr var uppslutningen inte så stor denna gång. Det fanns en del som under sommaren besökt myntmässan i Olofström och de kunde bara säga att det varit en fantastiskt fin och givande lördag för mynt och sedelintresserade. Man såg redan fram mot nästa års mässa.

Den 19 oktober samlades drygt 25 personer till föreningsmöte/auktion. Efter en kort inledning av ordföranden som även vid detta tillfälle kunde presentera flera samlare som begärt att få vara med i föreningen. Därefter lämnades ordet över till auktionsroparen för kvällens auktion. Det fanns många fina objekt som lockat besökare och många anbudsgivare. Efter drygt 100 rop avbröt man för kvällens fika som var smörgåstårta läsk/öl och kaffe. Därefter återupptogs auktionen och när allt var
över hade det ropats ut objekt för drygt 133000 kr. Många nöjda samlare lämnade kvällens möte.
Göran en av föreningens hedersmedlemmar visade åter sedlar från sin samling, denna gång kunde man bl.a. ta del av en hel del helt nyutgivna sedlar från bl.a. England, Scotland, Madagascar, Polen, Canada och många fler länder. En del av dessa sedlar visas även här på hemsidans första blad då även med en lite informationstext. Man kunde efter denna auktion läsa på olika sociala medier att många var nöjda med besöket i Kristianstad.

Den 16 november ägde årets sista föreningsmöte med auktion rum. Tyvärr var det inte många besökare vid detta tillfälle, men det blev ändå en lyckad auktion. Som vanligt hade många medlemmar skickat in anbud. Det blev en hel del att skicka ut till
trogna anbudsgivare. Vår förhoppning är dock att det skall komma fler besökare till föreningsträffarna. Även vid detta tillfälle fanns det utländska sedlar att titta på, denna gång olika sedlar från Zimbabwe under Robert Mugabes tid vid makten. Bland
sedlarna fanns den sedel med högst valör som givits ut 100 000 000 000 000 ZWD.

2017 ett år med 7 föreningsträffar med auktion och sommaraktivitet i form av Myntmässa i Olofström. Flera nya samlare har blivit medlemmar i föreningen under året. Det har varit många fina mynt som under året klubbats bort. Föreningen efterlyser
dock fler inlämningar, gärna äldre svenska eller utländska samlarmynt, äldre sedlar såväl svenska som utländska i hög kval. Fler besökare vid föreningens träffar och ett större intresse för utställningar och information föredrag om mynt och sedlar.
 

2018
Årets verksamhet startade den 15 februari med årsmöte och auktion. Tyvärr gästades mötet endast av ett fåtal medlemmar. Styrelse och andra förtroendevalda fick förnyat förtroende. Inga ändringar i provision eller medlemsavgift för 2019 beslutades. Föreningen hade vid 2017 års slut 149 medlemmar och året hade visat en fortsatt positiv utveckling. En del nya medlemmar hade under året tillkommit. I samband med årsmötet hade hedersmedlem Göran Olsson ställt i ordning en utställning från egen samling och visade mynt och sedlar från Litauen med anledning av att Litauen firar 100 år på sin Nationaldag den 16 februari. Efter årsmötet övergick man till auktion och som vanligt fanns en hel del anbud och i pausen efter halva auktionen bjöds det på kaffe och tårta.

Årets andra föreningsträff ägde rum den 15 mars. Mötet hade samlat ett större antal medlemmar än årets första och det bjöds på en aktiv aktion då det även fanns ovanligt många anbud inskickade. Vid auktionen såldes även flera intressanta utländska
sedlar. Det fanns även ett stort antal koppar-, silvermynt och intresset för objekten var stort och endast ett litet antal objekt gick i retur. Flera tidigare medlemmar hade återkommit och sökt medlemskap men det fanns även några helt nya, vilket är glädjande för föreningens verksamhet. Vid mötet bjöds det som vanligt på kaffe och kaka efter halva auktionen. I likhet med tidigare träffar visade hedersmedlemmen Göran Olsson ett intressant urval av utländska sedlar, denna gång från Sovjetunionens första årtionden flera med motiv av Lenin men även några av de allra första från tidigt 1920-tal och för intresserade fanns även sedlar till försäljning.

Årets tredje föreningsmöte ägde rum den den 19 april. Vid mötet såldes en hel del fina mynt, sedlar och stora silverposter. Mötet hade dock inte samlat så många besökare, kanske det fina vårvädret som just dessa dagar slog till i Kristianstadstrakten som gjorde att man valde utomhusaktivitet i stället. Många och höga anbud hade däremot lämnats in i ett större antal än vanligt. Föreningen efterlyser fortfarande ett större urval av objekt när det gäller inlämningar. Alla som har något utöver det vanliga ta gärna kontakt med vår ordförande så kanske just era objekt kan säljas i Kristianstad. Vid föreningsmötet visades ett urval av sedlar från länderna i Oceanien, såsom Australien, Nya Zeeland, Nya Guinea samt öar och ögrupper i Stilla havet. 

Årets fjärde auktion var den 17 maj. Ett fantastiskt sommarväder präglade dagarna i mitten av maj. Detta visade sig även bland besökarna som vid denna auktion inte var så många. En hel del anbud hade som vanligt lämnats in. Vid föreningsmötet visades
utländska sedlar som vanligt av hedersmedlemmen Göran Olsson. Då intresset för dessa visningar inte väckt något större intresse de senaste åren bland besökarna var det troligen sista gången som denna punkt fanns med på föreningens möte.

 

Nästa föreningsaktivitet är den 21 juli då hälsar vi alla välkomna till mynt- sedelmässan i Olofström i västra Blekinge.

 

         Tillbaka